IGSC Scholarship Winners 2016-2017
2016-2017
Classes 5, 6 & 7
         IGSC SHOLARSHIP EXAM RESULT 2016-17
S.No. Name Class Marks
1. Gaurika Yadav 5-B 88%
2. Shambhavii V. Jaiswal 7-B 88%
3. Shubhra Bansal 7-A 80%
4. Janhvi Rai 6-C 80%
5. Priyanshi Gautam 7-B 80%


Classes 2 & 3
2015-2016
2014-2015